آزمايشگاه تكنيك‌پالس

سرپرست آزمايشگاه: دكتر مهدي حبيبي

كارشناس آزمايشگاه: مهندس طغياني

 

 هدف از اين آزمايشگاه بررسي مشخصات پالسهاي مربعي و تاثير مدارهاي RC و RLC بر اين پالسها همچنين توليد انواع شكل موجهاي مربعي، مثلثي و سينوسي با دامنه و فركانس و تقارن قابل تنظيم به وسيله ترانزيستور، تقويت كننده عملياتي و گيتهاي منطقي است.

آزمايش‌هائي كه در اين آزمايشگاه انجام مي‌شوند عبارتند از:

     آزمايش اول: آشنايي با مشخصات پالس و تاثير مدارهاي RC و RLC بر اين مشخصات.

      آزمايش دوم: آشنايي با عناصر سوئيچ مثل ديود، ترانزيستور پيوندي و اثرميداني.

      آزمايش سوم: آشنايي با مولتي ويبراتورهاي Bistable, Monostable, Astable بر مبناي ترانزيستور،تقويت كننده هاي عملياتي، گيتهاي منطقي و تراشه هاي زمان سنج مثل 555.

      آزمايش چهارم: آشنايي با مدارهاي توليدكننده شكل موج (مربعي، مثلثي، سينوسي، پلكاني و دندانه اره اي) و مدولاتورهاي پالس.

       آزمايش پنجم: آشنايي با مدارهاي PLL , VCO و اسيلاتورهاي كريستالي.

       آزمايش ششم: آشنايي با مدارهاي D/A , A/D و كاربرد آنها در ترانسديوسرها