آزمايشگاه مكانيك سيالات

آزمايشگاه مكانيك سيالات

سرپرست آزمايشگاه:   دكتر  امير حسين نوارچيان

 كارشناس آزمايشگاه:  مهندس


هدف از ارائه اين آزمايشگاه آشنايي با كاربرد اصول تئوري مكانيك سيالات و بررسي درستي آن‌ها از طريق انجام آزمايش مي‌باشد. تجهيزات موجود در اين آزمايشگاه عبارتند از: دستگاه بررسي اصطكاك سيالات در لوله‌ها، شيرها و اتصالات و اندازه‌گيري دبي جريان، دستگاه بررسي نيروي هيدرواستاتيك، بسترهاي سيالي شده، دستگاه اندازه‌گيري ضربه جت آب، دستگاه بررسي جريان هوا در لوله، پمپ‌هاي سري و موازي، دستگاه اندازه‌گيري نيروي درگ.

دستگاه بررسي اصطكاك سيالات در لوله‌ها، شيرها و اتصالات و اندازه‌گيري دبي جريان: اين دستگاه از 5 لوله مختلف كه از نظر قطر با هم متفاوت بوده و در يكي از آن‌ها زبري مصنوعي ايجاد شده، پمپ، مانومتر آبي، مانومتر جيوه‌اي و بخش مربوط به اندازه‌گيري دبي آب تشكيل شده است. در طول لوله‌ها انقباض و انبساط ناگهاني، شيرهاي متفاوت، صافي و خم هاي 90 و 135 درجه وجود دارد كه افت انرژي ناشي از آن‌ها بررسي مي‌شود. در آخرين لوله جهت آشنايي با اندازه‌گيري دبي، لوله پيتوت، ونتوري متر و اوريفيس متر تعبيه شده است.

دستگاه بررسي نيروي هيدرواستاتيك: اين دستگاه از دو استوانه هم محور شفاف تشكيل شده كه حول محور افقي استوانه‌ها دوران مي‌نمايد. به محور دستگاه بازويي وصل شده و در انتهاي آن كفه‌اي جهت قرار دادن وزنه‌هاي تعادل آويخته شده است. دستگاه روي زاويه دلخواه قابل تنظيم مي‌باشد. با تنظيم زاويه، قرار دادن وزنه‌هاي مختلف روي كفه و ريختن آب در دستگاه تا جايي كه تعادل برقرار شود، ممان ايجاد شده حول محور دستگاه تعيين مي‌شود. هدف از انجام اين آزمايش به دست آوردن نيروي وارد بر يك سطح استوانه ناشي از فشار آب و تعيين اثر اين نيرو است.

بسترهاي سيالي شده: اين دستگاه از يك ستون حاوي ذرات شيشه، كمپرسور هوا، اوريفيس متر جهت اندازه‌گيري دبي هوا و دو عدد مانومتر جهت اندازه‌گيري افت فشار دو سر اوريفيس متر و افت فشار دو سر بستر تشكيل شده است. با تغيير دبي هواي ورودي به بستر، بستر از حالت ساكن به سيالي مي‌رسد. هدف از انجام اين آزمايش بررسي روابط افت فشار در بستر سيالي شده است.

دستگاه اندازه‌گيري ضربه جت آب: اين دستگاهاز يك ميز هيدروليكي و استوانه‌اي شفاف شامل نازل و مانع كه روي ميز قرار دارد، تشكيل شده است. دبي آب ورودي به استوانه در ميز هيدروليكي تنظيم و اندازه‌گيري مي‌شود. آب از طريق نازل به مانع كروي و يا مسطح است برخورد كرده و نيروي وارده از طريق وزنه‌اي كه روي بازوي اهرم جابجا مي شود، محاسبه مي‌گردد. هدف از انجام اين آزمايش بررسي نيرويي است كه در اثر برخورد جت آب به يك مانع ساكن ( مسطح يا كروي ) به وجود مي‌آيد.

دستگاه بررسي جريان هوا در لوله: اين دستگاه از يك لوله افقي به طول 160 سانتي‌متر، فن، دريچه تنظيم هواي ورودي، 4 لوله پيتوت، مانومتر آبي و اوريفيس متر تشكيل شده است. هدف از انجام اين آزمايش بررسي تكامل لايه‌هاي مرزي در جريان سيال و آشنايي با ابزار اندازه‌گيري دبي جريان مي‌باشد.

پمپ‌هاي سري و موازي: اين دستگاه از دو پمپ سانتريفيوژ دور ثابت و دور متغير، فلومتر، گيج فشار، مخزن آب و آمپرمتر تشكيل شده است. هدف از انجام اين آزمايش بررسي منحني مشخصه پمپ‌ها و تأثير دور پمپ بر آن و همچنين بررسي عملكرد پمپ‌ها در مدار در دو حالت موازي و سري مي‌باشد. در هر آزمايش دبي آب عبوري، فشار و در صورتيكه پمپ دور متغير هم در مدار باشد، دور پمپ و جريان الكتريكي عبوري از آن اندازه‌گيري مي‌شود.

دستگاه اندازه‌گيري نيروي درگ:

اين دستگاه شامل يك كانال شفاف، فن، دريچه تنظيم هواي ورودي، قطعه‌ي استوانه‌اي و تخت، اهرمي جهت قرار دادن قطعه مورد نظر، مانومتر، لوله پيتوت و استوانه‌اي كه سوراخ كوچكي روي آن قرار دارد، است. هدف از انجام اين آزمايش بررسي نيروي درگ در مقابل حركت سيال و محاسبه ضريب درگ است. به كمك استوانه‌ سوراخ‌دار، توزيع فشار حول استوانه تعيين مي‌شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/14
تعداد بازدید:
2355
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal