اطلاعيه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان مورخ 99/02/11
اطلاعيه معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان مورخ 1399/02/11
 
 
 
 

با توجه به بروز مشكلات احتمالي براي دانشجويان در پيگيري فعاليت‌هاي آموزشي در شرايط خاص دوره مبارزه با شيوع ويروس كرونا، پيرو اطلاعيه مورخ  1399/01/22 معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي، با رصد فعاليت‌هاي آموزشي صورت گرفته به شيوه غيرحضوري و در چارچوب بخش‌نامه‌هاي صادره از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مصوبات شوراي آموزشي مورخ 1399/02/05 را به شرح زير به اطلاع مي‌رساند:

 1- جهت مساعدت به دانشجويان، موارد زير در مورد نيم‌سال 3982 به آيين‌نامه‌هاي آموزشي موجود افزوده شده و مبناي تصميم‌گيري در مورد درخواست‌هاي دانشجويان قرار خواهد گرفت.

1 -الف) در صورت تمايل دانشجو به حذف اضطراري درس نظري بيشتر از تعداد پيش‌بيني شده در آيين‌نامه، يك درس نظري به تعداد دروس نظري قابل حذف اضطراري در هر مقطع تحصيلي (بدون رعايت كف واحد مشخص شده در آيين‌نامه مربوطه) افزوده خواهد شد. در آيين‌نامه‌هايي كه براي تعداد كل دروس قابل حذف در طول مدت تحصيل سقفي در نظر گرفته شده -الف)
است، به سقف مذكور نيز يك درس افزوده خواهد شد.
1-ب)  چنانچه درسي از سوي دانشگاه حذف گردد، جزء تعداد دروس قابل حذف اضطراري دانشجو محسوب نشده و هزينه درس حذف شده به دانشجوياني كه شهريه‌پرداز هستند، مسترد خواهد شد.
1-ج)  در صورت درخواست دانشجو براي حذف نيم‌سال 3982، با درخواست حذف با احتساب در سنوات وي بدون رعايت سقف مشخص شده در آيين‌نامه موافقت مي‌گردد. حذف ترم بدون احتساب در سنوات مستلزم ارائه درخواست در پيشخوان خدمت سامانه گلستان به همراه دلايل و مستندات و طي فرآيند اداري جهت طرح در كمسيون موارد خاص دانشگاه است. ارائه درخواست‌هاي مربوط به حذف بايد طبق تقويم تفصيلي آموزشي نيم‌سال 3982 انجام شود و به درخواست‌هاي خارج از بازه زماني پيش‌بيني شده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
1-د) چنانچه واحدهاي حذف شده از سوي دانشگاه (به تشخيص كميته منتخب آموزشي دانشگاه) منجر به افزايش سنوات تحصيلي دانشجو گردد، يك نيم‌سال به سنوات تحصيلي مجاز دانشجو اضافه مي‌گردد. بديهي است در مواردي كه نياز به اخذ معافيت تحصيلي از سوي سازمان نظام وظيفه و يا ساير مراجع خارج از دانشگاه باشد، مسؤوليت اخذ موافقت سازمان مربوطه و پيگيري امور آن، بر عهده دانشجو خواهد بود. 
2- از آنجا كه شرايط به‌وجود آمده در كشور ممكن است باعث تأخير در دفاع از پايان‌نامه و يا رساله در دوره تحصيلات تكميلي شده باشد، مدت زمان عدم امكان حضور در دانشگاه و برگزاري جلسه دفاع، بر حسب نظر مديريت محترم امور پژوهشي دانشگاه مشمول دريافت جريمه تأخير نخواهد بود.
3- مراحل تهيه و تصويب پيشنهاديه پايان‌نامه كارشناسي ارشد و يا رساله دكتري با روش‌هاي غير حضوري قابل انجام بوده و توصيه بر عدم تعويق فعاليت‌هاي مذكور است. با اين‌حال چنانچه به تشخيص گروه آموزشي و تأييد دانشكده، متناسب با موضوع پايان‌نامه يا رساله انجام فعاليت‌هاي مورد اشاره مقدور نباشد، مهلت آن تمديد خواهد شد 
4- جريمه تأخير تسويه حساب دانشجوياني كه فارغ‌التحصيل شده‌اند، از تاريخ 1398/12/04  تا زمان فراهم آمدن شرايط تسويه حساب به شيوه كاملاً غيرحضوري بخشيده خواهد شد.
تاریخ:
1399/02/17
تعداد بازدید:
140
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal