۱۴۰۱ جمعه ۱۰ تير
امین خدابخشیان خوانساری
دانشکده : فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق
آدرس پست الکترونیک :
آدرس صفحه شخصی :
|
دکتری,برق,ولنگنگ,استرالیا,1370-1373
جستجو:
|
تشخیص نوع خطا به کمک تبدیل موجک با استفاده از اطلاعات یک سمت خط انتقال ,س امین کنفرانس بین المللی برق,بین المللی,پوستر,1394,حامد رمضانی اندی,اسکندر قلی پور شهرکی,امین خدابخشیان خوانساری,مجید کاظمی | جزئیات
ارزیابی قابلیت اطمینان عرضه در شبکه‌های صنعتی با در نظرگیری رشد بار و عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر,سومین کنفرانس منطقه ای سیرد و نمایشگاه جانبی,ملی,سخنرانی,1393,صادق رحیمی,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مصطفی نصرت آبادی | جزئیات
عملکرد هماهنگ و مستقل نیروگاه بادی و تلمبه‌ای–ذخیره‌ای در بازار انرژی و خدمات جانبی ,سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,زهره فرقانی | جزئیات
برنامه‌ریزی مشارکت نیروگاه‌های بادی، خورشیدی و نیروگاه‌های تلمبه‌ای- ذخیره‌ای در بازار برق ,سومین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,معین پرستگاری,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,امیرحسین زارع | جزئیات
Mid-Term Frequency Regulation using DFIG-Based Wind Turbine,انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران,ملی,سخنرانی,1392,مصطفی عابدینی,سید محمد مدنی,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
Small Signal Stability Improvement of a Wind Turbine-based Doubly Fed Induction Generator in a Microgrid Environment,3rd International Conference on Computer and Knowledge Engineering (ICCKE 2013),بین المللی,سخنرانی,1392,محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,حسین صابری | Detail
A Robust PI Based LFC Design Using BF-NM Algorithm,25th IEEE Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد رضا توکلی,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
کاهش NDZ تشخیص جزیره در میکروگرید با حضور توربین بادی,نخستین کنفرانس انرژی بادی ایران,ملی,سخنرانی,1391,عبدالرضا بهوندی,رحمت الله هوشمند,مجید معظمی,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
APPLICATION OF FAULT CURRENT LIMITER IN THE IRAN TRANSMISSION NETWORK (Switching Study and Stability Analysis),8th International Conference on Technical and Physical Problems of Electrical Engineering(ICTPE,بین المللی,پوستر,1391,اسکندر قلی پور شهرکی,قادر عیسی زاده,امین خدابخشیان خوانساری,فریبرز اقتدارنیا | Detail
BF-NM Optimization Algorithm Based LFC for Interconnected Power System,IEEE-Electrical Power and Energy Conference,بین المللی,سخنرانی,1391,محمد رضا توکلی,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
پیش بینی خاموشی سراسری در سیستم قدرت با استفاده از اندیس آسیب پذیری و پیشگیری از آن با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1390,مسعود یزدان پناه,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مجید معظمی | جزئیات
بهبود پایداری سیگنال کوچک توربین بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه در یک ریز شبکه,نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,پوستر,1390,سید محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
A new coordinately design of STATCOM and power system stabilzer using hybrid BF-NM algorithm,CCECE-2011,بین المللی,سخنرانی,1390,امین خدابخشیان خوانساری,محمد جواد مرشد,معین پرستگاری | Detail
A NEW POWER SYSTEM STABILIZER DESIGN BY USING SMART BACTERIA FORAGING ALGORITHM,24th Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,دریابیگی,مجید معظمی,امین خدابخشیان خوانساری,مزیدی | Detail
Improving Dynamic Performance of Wind Farms in a Distribution System Using DSTATCOM,3rd International Conference on Software Technology and Engineering,بین المللی,سخنرانی,1390,مصطفی عبداللهی,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
Construction of Lyapunov Function Based on Solving Linear Matrix Inequality and its Application to Assess the Transient Stability of a Multi-Machine Power System in the Presence of SVC,ICEE 2010, 18th Iranian Conference on Electrical Engineering,ملی,سخنرانی,1389,معین پرستگاری,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
A New Robust Load Frequency Control Design Using Sequential Quadratic Programming (SQP) Method,15th IEEE Meditenian Electrotechnical Conference,بین المللی,سخنرانی,1389,مصطفی عزت آبادی پور,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
A New Optimal Adaptive Under Frequency Load Shedding Using Atrificial Neural Networks,ICEE 2010, 18th Iranian Conference on Electrical Engineering,ملی,سخنرانی,1389,مجید معظمی,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
A New Design Approach to Load Frequency Control Tuning,هجدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1389,مصطفی عزت آبادی پور,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | Detail
بهبود پایداری سیگنال کوچک نیروگاه بادی مجهز به DFIG در محیط ریزشبکه,سومین کنفرانس نیروگاههای برق,ملی,سخنرانی,1389,سید محمد عاملیان,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
کاربرد الگوریتم ازدحام ذرات (PSO) در جایابی بهینه خازنهای ثابت و قابل سوئیچ در شبکه توزیع با در نظر گرفتن آلودگی هارمونیکی,بیست و چهارمین کنفرانس بین‌المللی برق,بین المللی,سخنرانی,1388,حسین محکمی,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری | جزئیات
بررسی رفتار نیروگاههای بادی مجهز به ژنراتور القایی دو تغذیه به عنوان مولد پراکنده در شبکه سراسری,یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,غلامرضا صیاد,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
افزایش پایداری سیستم قدرت با استفاده از طراحی هماهنگ PSS و ادوات FACTS با استفاده از الگوریتم ژنتیک,یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران,ملی,سخنرانی,1387,رضا شریفیان,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند | جزئیات
Power Quality Enhancement in Power System with Electric Arc Furnaces by Shunt Active Power Filter Optimum Design,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی ترابیان | Detail
A New Controller Design for Power System Stability Enhancement,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,محود رضا اسماعیلی | Detail
New Optimal design of D-STATCOM Compensation to Improve Power Quality Indices in Distribution Systems,International Conference on Control, Automation and Systems 2008,بین المللی,سخنرانی,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,مهدی ترابیان | Detail
Harmonic Resonance and Over-Voltage Assessment During Switching of High Voltage Shunt Capacitors in E.R.E.C. Network,2009 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,قادر عیسی زاده | Detail
Power System Stability Enhancement by Designing PSS and SVC Parameters Coordinately Using RCGA,2009 Canadian Conference on Electrical and Computer Engineering,بین المللی,سخنرانی,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند,رضا شریفیان | Detail
New controller design for a robot manipulator,International Conference on Control, Automation and Systems,بین المللی,سخنرانی,1386,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
QFT DESIGN FOR LOAD FREQUENCY CONTROL OF NON-MINIMUM PHASE HYDRO POWER PLANT,IEEE-CCA Conference on Control Applications,بین المللی,سخنرانی,1385,امین خدابخشیان خوانساری,حبیب رحیمی,نوید گلبن | Detail
Design of a New Load Frequency PID Controller Using QFT,(Joint 20th IEEE International Symposium on Intelligent Control (ISIC'05) and 13th Mediterrean Conference on Control and Automation (MED'05,بین المللی,سخنرانی,1384,امین خدابخشیان خوانساری,N. Golbon | Detail
Robust load frequency controller design for hydro power systems,The 2005 IEEE-Conferenec on Control Applications,بین المللی,سخنرانی,1384,امین خدابخشیان خوانساری,نوید گلبن | Detail
A New Adaptive Power System Stabiliser,The 13th Iranian Conference on Electrical Engineering ٍ,ملی,سخنرانی,1384,امین خدابخشیان خوانساری,کمال جمشیدی | Detail
Unified PID Design for load frequency control,( 2004IEEE Conference on Control and Applications(CCA,بین المللی,سخنرانی,1383,امین خدابخشیان خوانساری,Navid Golbon | Detail
Pole-Assignment Adaptive Stabilizer,) IEEE Conference on Control Applications (CCA 2003,بین المللی,سخنرانی,1382,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
Vector Control of Induction Motors using UPWM Voltage Source Inverter,AUPEC/EECON’99,بین المللی,سخنرانی,1378,امین خدابخشیان خوانساری,کمال جمشیدی | Detail
A comparison between different techniques for discretizing power system transfer functions,The 3rd Iranian Conference on Electrical Engineering,ملی,سخنرانی,1374,امین خدابخشیان خوانساری | Detail
جستجو:
|
مکان یابی محل خطا در خطوط انتقال با استفاده از امواج سیار,کارشناسی ارشد,1394,اسکندر قلی پور شهرکی,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی همزمان پارامترهای پایدارساز سیتم قدرت و جبران ساز استاتیکی سنکرون با استفاده از روش هوشمند,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری
مکان یابی بهینه UPFC و تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی آن در سیستم قدرت برای بهبود پایداری شبکه با استفاده از الگوریتمم ژنتیک ترکیبی,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,اسکندر قلی پور شهرکی
طراحی الگوریتم جزیره ای ساختن کنترل شده هوشمند و تطبیقی در شبکه انتقال ایران جهت جلوگیری از وقوع خاموشی سراسری,دکتری,1394,امین خدابخشیان خوانساری,اسکندر قلی پور شهرکی
بازیابی بهینه شبکه با استفاده از پخش بار بهینه(OPF) مبتنی بر الگوریتم تکاملی تفاضلی جهش متقاطع(IMDE) با در نظر گرفتن اثرUPFC,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
جایابی بهینه کلیدهای اتوماتیک و خازنها در شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده,کارشناسی ارشد,1394,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
برنامه ریزی هماهنگ توسعه تولید و انتقال در محیط بازار برق با حضور نیروگاه بادی,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
بهینه‌سازی سیستم اندازه‌گیری گسترده به منظور تامین رویت‌پذیری و ارتقا‌ء بهره‌برداری از سیستم قدرت,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
برنامه‌ریزی عملکرد نیروگاه‌های حرارتی ،بادی،آبی و تلمبه‌ای ذخیره‌ای در بازار برق تجدید ساختار یافته,دکتری,1393,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
مشارکت توربین بادی مبتنی بر ژنراتور القایی دو سو تغذیه در کنترل فرکانس,کارشناسی ارشد,1392,سید محمد مدنی,امین خدابخشیان خوانساری,محمد عطائی
پیش بینی بلادرنگ سطح امنیت در یک سیستم قدرت با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی جهت جلوگیری از خاموشی سراسری با استفاده از بارزدایی فرکانسی بهینه,دکتری,1392,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراحی کنترل فرکانس-بار با استفاده از روش هوشمندBF-NM,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
مکان یابی بهینه UPFC در شبکه اصفهان - خوزستان با استفاده از الگوریتم های هوشمند Adaptive-PSO برای بهبود پایداری دینامیکی با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,اسکندر قلی پور شهرکی
تزریق جریان توالی منفی برای تشخیص جداسازی اکتیو درسیستم های ریز شبکه با در نظر گرفتن نواحی NDZ,کارشناسی ارشد,1391,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
بهبود پایداری شبکه برق خوزستان-اصفهان بوسیله جایابی بهینه ادوات FACTS با روش بهینه سازی هوشمندIPSO و بررسی خاموشی با استفاده از مدل OPA,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,اسکندر قلی پور
بهبود پایداری شبکه برق خوزستان - اصفهان بوسیله جایابی بهینه ادوات FACTS با روش بهینه سازی هوشمندIPSO و بررسی خاموشی با استفاده از مدل OPA ,کارشناسی ارشد,1391,امین خدابخشیان خوانساری,اسکندر قلی پور شهرکی
طراحی پایدار سازهای دو ورودی به کمک الگوریتم های تکاملیRCGA و BF-NM در سیستم های قدرت چند ماشینه,کارشناسی ارشد,1390,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراحی هماهنگ تحریک ژنراتور سنکرون و جبران ساز استاتیکی سنکرون در سیستم قدرت چند ماشینه با استفاده از دینامیک های صفر,کارشناسی ارشد,1390,امین خدابخشیان خوانساری,محمد عطائی
بررسی رفتار دینامیکی شبکه توزیع مجهز به مولدهای بادی دو سو تغذیه در حضور DSTATCOM,کارشناسی ارشد,1390,امین خدابخشیان خوانساری
تنظیم رله های حفاظت دیستانس یک شبکه بزرگ 118 باس IEEE,کارشناسی,1390,امین خدابخشیان خوانساری
شبیه سازی یک شبکه بزرگ 118 باس IEEE در نرم افزار Digsilent,کارشناسی,1390,امین خدابخشیان خوانساری
کنترل توان اکتیو تولید شده در توربین بادی به منظور کاهش اثر نوسانات فرکانس بالای باد برروی شبکه قدرت,کارشناسی ارشد,1390,آرش کیومرثی,محمد عطائی,بهزاد میرزائیان دهکردی,امین خدابخشیان خوانساری
بارزدایی در شبکه های میکروگرید,کارشناسی ارشد,1390,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
تنظیم ضرایب کنترلر PIDتوسط شبکه وفقی عصبی -فازی برای کنترل فرکانس بار,کارشناسی ارشد,1389,امین خدابخشیان خوانساری,بهزاد میرزائیان دهکردی
ارزیابی و بهبود پایداری سیگنال کوچک یک ریز شبکه با در نظر گرفتن مدل دقیق توربین بادی مجهز به ژنراتور القائی دو تغذیه و مدل دقیق بار,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
تشخیص و پیشگیری سریع از حوادث پی در پی و خاموشی سراسری در سیستم های قدرت,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
برنامه ریزی مشارکت و بررسی ریسک عملکرد هماهنگ و مستقل نیروگاه بادی و تلمبه ذخیره ای در بازار انرژی و خدمات جانبی,کارشناسی ارشد,1389,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
طراحی پارامترهای PSS با استفاده از روشQFT برای سیستم چند ماشینه,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بررسی پدیده خاموشی سراسری با استفاده از مدل دقیق سیستم قدرت و ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از این پدیده,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراخی پایدار ساز فازی خود تنظیم بهینه شده با الگوریتم های تکاملی در سیستمهای قدرت,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
بهینه سازی غیر خطی پاسخ زمانی برای تنظیم کنترل فرکانس بار,کارشناسی ارشد,1388,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
خازن گذاری در شبکه های توزیع شعاعی و حلقوی نامتعادل الوده به هارمونیک با استفاده از الگوریتم bf pso,کارشناسی ارشد,1388,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
بهینه سازی فازی بازارایی سیستمهای توزیع به منظور کاهش تلفات و افزایش تعادل بار بر مبنای تئوری کلنی مورچه ها,کارشناسی ارشد,1388,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری
پایدارسازی سیستمهای قدرت با استفاده از طراحی همزمان و هماهنگ پارامترهای PSS و ادوات FACTS,کارشناسی ارشد,1387,امین خدابخشیان خوانساری,رحمت الله هوشمند
طراحی پایدارساز سیستم قدرت برای یک توربین بادی با ژنراتور DFIG متصل به شبکه سراسری با استفاده از دو روش کلاسیک و الگوریتم ژنتیک,کارشناسی ارشد,1387,رحمت الله هوشمند,امین خدابخشیان خوانساری,آرش کیومرثی
جستجو:
|
سیستم های کنترل ,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1383,امین خدابخشیان خوانساری
سیستم های کنترل ,ترجمه,دانشگاه اصفهان,1380,امین خدابخشیان خوانساری
جستجو:
|
جستجو:
|
جستجو:
|
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، میدان آزادی، دانشگاه اصفهان
کدپستی: 8174673441
تلفن: 2640-03137932128 تلفکس: 03136687396
Powered by DorsaPortal