دستور العمل دانشكده فني مهندسي در راستاي تحقق مفاد نامه مورخ 12 / 1 / 99 رياست محترم دانشگاه
دستور العمل در راستاي تحقق مفاد نامه مورخ 12 / 1 / 99 رياست محترم دانشگاه جهت برنامه ريزي و پيش بيني نحوه انجام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشكده فني مهندسي
 
 
 
 
 


دانشكده فني مهندسي
به نام خدا
اين دستور العمل در راستاي تحقق مفاد نامه مورخ 12 / 1 / 99 رياست محترم دانشگاه جهت برنامه ريزي و پيش بيني  نحوه انجام فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي دانشكده فني مهندسي تا زمان عادي شدن شرايط تدوين و از تاريخ 16 / 1 / 99 لازم الاجرا است.
موارد آموزشي :
همكاران محترم هيئت علمي كليه دروس نظري را به صورت آنلاين با داشتن حداقل هاي زير تدريس نمايند.
1 - تشكيل كلاس ها از طريق سامانه lms با ارسال محتوا با صدا يا به صورت آنلاين انجام شود. در صورتي كه تدريس از طريق ار سال محتوا با صدا انجام مي گردد از زمان هاي ارائه شده تو سط معاونت آموز شي دانشگاه جهت رفع اشكال و تكميل مباحث استفاده كنند. 
2 - توصيه مي شود بر اساس نظر كارشناسان حوزه فاوا دانشگاه از مرورگر فاير فاكس استفاده شود.
3 - توصيه مي شود جهت ارزيابي فعاليت هاي اعضا محترم هيأت علمي، مديران گروه يك جدول از نام اساتيد و نحوه برگزاري دروس آماده و به دانشكده ارسال كنند.
4 - به منظور ارزشيابي دانشجويان از قابليت تمرين و امتحان سامانه lms استفاده شود.
5 - تمامي گروه هاي فني ومهندسي فرآيند تصويب پروپزال و دفاع پروژه هاي كارشناسي را از طريق سامانه هاي الكترونيكي ادامه داده تا هيچگونه وقفه در فرآيند فارغ التحصيلي دانشجويان كارشناسي پيش نيايد. دفاع به صورت آنلاين و توسط گروه بعد از تائيد استاد راهنما و گروه انجام شود.
6 - در فرصت بوجود امده كليه گروه هاي فني ومهندسي سر فصل دروس كارشناسي و كارشناسي ارشد را در صورت نياز بازنگري و با هماهنگي مسئول بين المللي سازي دانشكده و مديران گروه سرفصل هاي انگليسي گروه ها تكميل و ويرايش كنند. لازم به ذكر است كليه كارشناسان آموزشي و آزمايشگاهي گروه ها موظف به همكاري در اين خصوص در زمان دوركاري هستند.
7 - كليه كارشناسان آزمايشگاه با هماهنگي با سرپرست آزمايشگاه و مديران گروه موظف به ايجاد محتوا به همراه عكس هاي قابل قبول از مجموعه آزمايشگاهي هر گروه بوده و جهت تكميل و به روزرساني سايت دانشكده براي خانم صالحي ارسال نمايند.
8 - تمام موارد بند قبلي با هماهنگي با نمايندگان بين المللي سازي گروه ها و دانشكده به زبان انگليسي نيز تو صيه اكيد مي گردد. زمان انجام اين فعاليت ها تا آخر خردادماه ا ست، لذا كليه مديران گروه ها گزارش كاملي از اين كار را به معاون آموزشي و رياست دانشكده ارسال نمايند.
موارد پژوهشي و تحصيلات تكميلي:
1 - كليه فعاليت هاي پژوهشي دانشجويان ميبايست با پيگيري مستمر اساتيد راهنما به گونه اي كه آ سيب كمتري به روند انجام پايان نامه دانشجويان وارد شود صورت گيرد. جهت پيشگيري از شيوع بيماري ارتباط بين ا ستاد و دانشجو بهتر است بصورت آنلاين باشد و هيج اجباري براي حضور فيزيكي دانشجويان مگر در موارد اضطرار در دانشگاه نباشد. استفاده از اپليكيشن هاي skype ، whatsapp و بسترهاي برخط مانند skyroom جهت برگزاري جلسات دوجانبه و چند جانبه پيشنهاد مي گردد.
2 - دانشجويان دكتري كه از سايت كامپيوتر استفاده مي كنند با نصب نرم افزار AnyDesk روي سيستم هاي خود كليه فعاليت هاي مورد نياز را از راه دور پيگيري كنند و تنها جهت انجام تنظيمات ضروري روي كامپيوترهاي دانشكده مراجعه نمايند. دانشجويان مي توانند از كارشناس IT دانشكده )خانم صالحي( جهت انجام تنظيمات درخواست كنند.
3 - دانشجويان كارشناسي ارشد كه نياز به استفاده از سايت كامپيوتري دانشكده دارند بر اساس تفاهم نامه دانشگاه اصفهان با مركز محاسبات شيخ بهائي در دانشگاه صنعتي اصفهان بصورت الكترونيكي برنامه كامپيوتري مورد نياز خود را اجرا كنند.
4 - امور پژوهشي كه بصورت آزمايشگاهي انجام مي شود با هماهنگي كارشناسان آزمايشگاه و فقط در ساعات اداري قابل انجام است. استفاده همزمان دو يا چند دانشجو از يك دستگاه مجاز نيست و با نظارت اساتيد راهنما و كارشناسان آزمايشگاه تخصيص منابع بصورت نوبتي انجام مي شود.
5 - انجام بخشي از آزمايش براي دانشجويان توسط كارشناسان آزمايشگاه به گونه اي كه آسيب كمتري به روند پايان نامه دانشجويان وارد شود، مجاز است.
6 - مديران گروه و كارشناسان دانشكده كليه فرايندهاي دفاع را از درخواست دانشجو تا تاييد دانشكده از طريق اتوماسيون اداري و پيشخوان گلستان در كمترين زمان طبق فرايندي كه در وب سايت دانشكده اعلام شده است مانند گذشته پيگيري خواهند نمود.
7 - كليه امور اداري مربوط به فعاليت هاي پژوهشي و تحصيلات تكميلي تو سط كارشناسان گروه ها، مديران گروه ها و كارشناسان دانشكده (خانم ها كرديان و گرامي) مي تواند در منزل به شكل دور كاري انجام شود.
ساعات انجام دوركاري ميبايست منطبق بر ساعات كار اداري با شد و موكول كردن فعاليت ها به ساعات ديگر مجاز نيست.
8 - برگزاري جلسات دفاع به صورت برخط براي دانشجو، اساتيد راهنما و مشاور و داور قابل انجام است و بر اساس دستورالعمل معاونت پژوهشي دانشگاه انجام مي شود.
9 - كليه فرم هاي داراي امضا از طريق معاونت پژوهشي دانشكده به گونه اي طراحي گردد كه امكان امضاي الكترونيكي را دارا باشند.
10 - كليه اعضاي هيأت علمي دانشكده فني مهندسي بخشي از فعاليت هاي پژوهشي خود را جهت حل مشكلات ناشي از شيوع ويروس كرونا شامل تجهيزات پزشكي، داده پردازي، شبيه سازي و غيره تخصيص دهند.
موارد مربوط به ارتقا و تبديل وضعيت اعضاي هيات علمي:
1 - برگزاري جلسات بررسي پرونده ها پس از كسب مجوز كتبي از هيات مميزه / دفتر جذب با حضور دبير و رئيس كميته و كارشناس دانشكده و ارتباط برخط با داور داخل و خارج انجام مي شيود. جهت تسريع جلسه داوري و جمع بندي پرونده، مستندات پرونده جهت داوري قبل از جلسه دفاع در اختيار داوران قرار مي گيرد تا در مورد امتيازدهي تصميم گيري كنند.

2 - امور اداري مربوط به پرونده ها مي تواند توسط كارشناس دانشكده بصورت دوركاري پيگيري شود.
موارد دانشجويي:
نظارت و پيگيري امور بهدا شتي دانشكده به عهده معاون فرهنگي دانشجويي دانشكده با همكاري مسئول امور عمومي و كارشناس دانشجويي دانشكده مي باشد. خواهشمند است به طور جدي پيگيري موارد اعم از پيگيري خريد ملزومات بهداشتي و انجام پروتكل هاي بهداشتي ابلاغي از معاونت دانشجويي دانشگاه انجام شود.
موارد اداري:
1 - كارشناسان آزمايشگاه ، آموزشي و مسئولين دفاتر با همكاري و همدلي كليه امور مرتبط با گروه و دانشكده را طبق جدول ذيل با هماهنگي با مدير مستقيم انجام دهند.
ضمناً در حين دوركاري لازم است موارد زير مدنظر قرار گيرد:
1 - از ساعت 8 تا 30 / 13 كارمندان موظف هستند يك شماره تلفن در دسترس دا شته با شند، سامانه اتوما سيون و گلستان را به طور مكرر چك كنند، كليه وظايفي كه در بند هاي ديگر اين صورتجلسه قيد شده است به طور مستمر و با جديت با هماهنگي مدير گروه و همكاري با كليه اعضاي هيأت علمي انجام دهند.
2 - لازم است فعاليت ها به گونه اي انجام گردد كه هيچ وقفه اي در انجام امور گروه و هيچ خللي در كار دانشجويان ايجاد نگردد.
3 - مدير گروه ملزم به چك كردن كليه امور محوله به كارشناسان در زمان دوركاري مي باشد.
4 - كارشناس IT دانشكده با هماهنگي با مديران گروه در جهت تكميل و به روز رساني وب سايت گروه ها و دانشكده اقدامات لازم را انجام دهند.

 
تاریخ:
1399/02/04
تعداد بازدید:
129
منبع:
دانشگاه اصفهان
آدرس: اصفهان، ميدان آزادي، دانشگاه اصفهان،ميدان خوارزمي، ابتداي بلوار سلامت، ساختمان انصاري
كدپستي: 8174673441
تلفن: 37932685 تلفكس: 36682887
Powered by DorsaPortal