آزمايشگاه تكنيك‌پالس

سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی حبیبی

کارشناس آزمایشگاه: مهندس طغیانی

 

 هدف از این آزمایشگاه بررسی مشخصات پالسهای مربعی و تاثیر مدارهای RC و RLC بر این پالسها همچنین تولید انواع شکل موجهای مربعی، مثلثی و سینوسی با دامنه و فرکانس و تقارن قابل تنظیم به وسیله ترانزیستور، تقویت کننده عملیاتی و گیتهای منطقی است.

آزمایش‌هائی که در این آزمایشگاه انجام می‌شوند عبارتند از:

     آزمایش اول: آشنایی با مشخصات پالس و تاثیر مدارهای RC و RLC بر این مشخصات.

      آزمایش دوم: آشنایی با عناصر سوئیچ مثل دیود، ترانزیستور پیوندی و اثرمیدانی.

      آزمایش سوم: آشنایی با مولتی ویبراتورهای Bistable, Monostable, Astable بر مبنای ترانزیستور،تقویت کننده های عملیاتی، گیتهای منطقی و تراشه های زمان سنج مثل 555.

      آزمایش چهارم: آشنایی با مدارهای تولیدکننده شکل موج (مربعی، مثلثی، سینوسی، پلکانی و دندانه اره ای) و مدولاتورهای پالس.

       آزمایش پنجم: آشنایی با مدارهای PLL , VCO و اسیلاتورهای کریستالی.

       آزمایش ششم: آشنایی با مدارهای D/A , A/D و کاربرد آنها در ترانسدیوسرها